Powered by Smartsupp

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.ni-ta.sk, prevádzkovanom obchodnou spoločnosťou HK Zábradlie s.r.o. ČR so sídlom Roudnice 208, 503 27 Lhota pod Libčany, IČO: 05561345, zapísanej v obchodnom registri pod sp. zn. 38104 C, Krajský súd v Hradci králi.
Obchodné podmienky sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy a upravujú vzťahy medzi, HK Zábradlie s.r.o., ako predávajúcim, na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom České republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, všetko v platnom znení.

Vymedzenie pojmov
 Spotrebiteľská zmluva je zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.
Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.
Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci nie spotrebite"), je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá nakupuje výrobky či využíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Predávajúci sa základe žiadosti odoslanej na info@hkzabradli.cz alebo vyplnením dopytového formulára zaväzuje vytvorením cenovej ponuky. Cenová ponuka bude vypracovaná podľa priania kupujúceho a bude odoslaná späť na adresu kupujúceho. Po potvrdení cenovej ponuky dôjde k vytvoreniu objednávky, ktorá sa v okamihu potvrdenia oboma stranami stáva právne záväznou. Odoslaním potvrdenej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Potvrdením objednávky sa dodávateľ zaväzuje dodať objednaný tovar, jedinou výnimkou je vypredania zásob. Kupujúci sa potvrdením objednávky zaväzuje odobrať a zaplatiť - na základe vystaveného daňového dokladu celú čiastku, pričom mu iba pri predaji prostredníctvom e-shopu patrí právo na vrátenie tovaru v 14denné zákonnej lehote bez udania dôvodu.

Pri nákupe prostredníctvom e-shopu sa umiestnenie tovaru na webové stránky dodávateľa berie ako návrh zmluvy, ktorá sa stáva platnou a právne záväznú odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím dodávateľom.
Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email. Na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Na účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na serveri v čase odoslania objednávky kupujúcim. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári.
Kupujúci môže zrušiť objednávku, než je tovar odovzdaný dopravcovi na prepravu.
Kupujúci sám nemá možnosť objednávku zrušiť - túto akciu vykonáva iba predávajúci (obvykle po dohode s kupujúcim, napr. Z dôvodu nemožnosti dodať tovar v danom termíne, prípadne z dôvodu nemožnosti autorizácie skutočnej identity kupujúceho).
Internetový obchod na stránkach www.ni-ta.sk obsahuje všetky informácie potrebné k uzavretiu zmluvy v zmysle všeobecných náležitostí zmluvy i podstatných náležitostí kúpnej zmluvy, tak ako ich vymedzuje občiansky zákonník. Obsahuje vždy názov, kód, hlavnú charakteristiku a cenu tovaru.
Pokiaľ kupujúci pripojí k objednávke dodatok, predávajúci sa ním bude záväzne riadiť a dodá tovar modifikované podľa dodatku. Avšak toto platí len v prípade, že takýto tovar má dodávateľ v ponuke a je skladom. Pre tento prípad platí, že predávajúci takéto modifikované tovar dodá za cenu platnú v čase podania objednávky, publikovanú na internetovom obchode predávajúceho. Ak sa táto cena líši od ceny v objednávke, bude predávajúci požadovať, aby túto cenu vopred kupujúci potvrdil písomne ​​v rámci emailovej komunikácie.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

Predávajúci sa zaručuje, že osobné údaje kupujúceho bude chrániť v maximálnej možnej miere a neposkytne ich žiadnym iným subjektom.
Predávajúci dodáva kupujúcemu spolu s tovarom faktúru.
Kupujúci je povinný dodaný tovar a pripojenú faktúru po ich prevzatí prezrieť a prípadné zjavné vady a nezhody so skutočným stavom tovaru bez zbytočného odkladu písomne ​​oznámiť predávajúcemu najneskôr do 14 dní od prevzatia zásielky. To platí predovšetkým na prípady, keď dodaný tovar nesúhlasí s obsahom faktúry alebo faktúra nie je správne vyplnené. V oznámení je kupujúci povinný špecifikovať vady.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
Zmluva je uzatváraná v českom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku
Odoslaním objednávky dáva kupujúci predávajúcemu svoj súhlas k spracovaniu osobných údajov pre účely identifikácie kupujúceho vedúce k správnemu a včasnému vybavenie objednávky.

Pokiaľ zákazník nakupuje na firmu, je povinný vyplniť kompletné firemné údaje vrátane úplnej adresy. Ďalej je povinný si pri obdržaní potvrdenej objednávky správnosť týchto údajov skontrolovať. Neskorším žiadostiam o doplnenie firemných údajov nebude vyhovené.

Cena tovaru
Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné, tj. Vrátane DPH, popr. všetkých ďalších daní
a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovar zaplatiť.
Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu
zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Zľava tovar

Ak je na tovar už jedna zľava, nemožno využiť ďalšiu zľavu (zľavy sa nesčítajú). V prípade použitia ďalšie zľavy bude zákazník informovaný a zľava mu bude odobraná.

Doprava: cena za dopravu sa mení podľa aktuálneho kurzu ČNB


Doprava Slovensko TopTrans

Cena objednávky bez DPH

Cena dopravy bez DPH

Dobierka bez DPH

1

-

2499

190 Kč

66,94 Kč

2 500

-

5 999

238 Kč

6 000

-

9 999

280 Kč

10 000

-

49 999

318 Kč

50 000

-

60 499

514 Kč

60 500

-

****

870Kč


Dopravu tovaru zaisťuje spoločnosť TopTrans

Pri doručení zásielky prepravnou spoločnosťou TopTrans si ihneď pred prevzatia tovaru skontrolujte jeho stav a či máte všetky komponenty podľa dodacieho listu. Neskoršie pripomienky nebudú akceptované.

Cena za rezanie: sa mení podľa aktuálneho kurzu ČNB

Cenu za rezanie účtujeme 16 Kč / rez bez DPH.
V prípade delenia materiálu je potrebné pri delení tyčí počítať s úbytkom materiálu, ktorý vznikne pri každom reze. Jedná sa o 3-5 mm.
Rezanie na presné rozmery vykonávame s presnosťou +/- 1,5mm.
Táto služba sa zákazníkovi automaticky neúčtuje, ale je dopočítavaná na požiadanie.

Osobný odber

Pri zvolení osobného odberu je dopravné 0 €. Zákazník bude informovaný o možnom termíne vyzdvihnutie telefonicky, e-mailom, alebo SMS.
V prípade, že si zákazník neprevezme alebo nevyzdvihne objednaný tovar u prepravcu (TopTrans), bude následne požadovať opätovné zaslanie, bude k zákazke účtované patričnej dopravné (druhé zaslanie).
Vyššie uvedené podmienky platia pre zasielanie po celej Slovenskú republike. Pre zaslanie do iných krajín Európy Vás budeme informovať o aktuálnej cene dopravného podľa platných cenníkov prepravnej spoločnosti.

Dodacie podmienky
termín dodania
Tovar, ktorý je SKLADOM, Vám doručíme do 10 tich dní po celej SR, alebo, a to predovšetkým u objednávok rozmerných výrobkov, Vás budeme kontaktovať ohľadom termínu dopravy, najneskôr však bude tovar dopravený do 14 tich dní.

Prevzatie tovaru
Kupujúci má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a zistiť, či zásielka nevykazuju zjavné znaky poškodenia spôsobené prepravou. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Ak zistí zákazník poškodenie vinou dopravy až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa predajne, predíde tým tak prípadným komplikáciám. V prípade nedodržania tohto postupu však nie je nijako dotknuté právo kupujúceho uplatniť reklamáciu. Ďalej je kupujúci povinný do 24 hodín zásielku skontrolovať a prepočítať dodané komponenty. Neskoršom reklamáciám týkajúcich sa množstva dodaného tovaru nebude vyhovené.

Spôsoby platby
- bankovým prevodom
Pri platbe bankovým prevodom počkajte na email, v ktorom nájdete faktúru a informácie k platbe. Fyzické dodanie objednávky je možné uskutočniť až po pripísaní finančných prostriedkov na vyššie uvedený účet 123-1282800237/0100. Pri platbe bankovým prevodom uvádzajte ako variabilný symbol číslo faktúry, alebo objednávky.
- na dobierku (v hotovosti pri prevzatí tovaru)
Tovar zaplatíte až pri jeho dodaní priamo doručiteľovi (TopTrans), Pri osobnom odbere na predajni platba v hotovosti, alebo platobnou kartou.

- Online platobnou kartou

Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar odoslaný.

Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je zákazník oboznámený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, ak požiada o to písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti všetky údaje o kupujúcom z databázy vymazať.

Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať na adresu kupujúceho v termíne. Pri prevzatí tovaru od nášho prepravcu, príp. v prevádzke predávajúceho pri osobnom odbere, dostane kupujúci k tovaru daňový doklad.
Predávajúci má právo odmietnuť ďalšiu objednávku, ak kupujúci predtým nesplnil svoj záväzok odobrať tovar či zaplatiť kúpnu cenu.
Tovar, ktorý nie je skladom je označené pojmom "NA OBJEDNÁVKU", dostupnosť si môže kupujúci overiť dotazom na e-mailovej adrese info@hkzabradli.cz. Tovar, ktoré je označené "SKLADOVÁ DOSTUPNOSŤ SE ZNIŽUJE" sa jedná sa o tovar ktorý je skladom, ale jeho stav je v rezervácii. Kúpna zmluva u tohto tovaru vzniká až po vzájomnej mailovej komunikácii, kde sú vyjadrené vôle strán k uzavretiu kúpnej zmluvy na základe vzájomne dohodnutých podmienok.
Ak je kupujúcim podnikateľ má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným (tovar nie je na sklade atď.), Ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred (bankovým prevodom, gsmbanking pod.) A odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku najneskôr do 3 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.
Odstúpil - Ak kupujúci podnikateľ platne od zmluvy, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru zníženú o:
(I) náklady predávajúceho spojené s vrátením tovaru a jeho prípravou k ďalšiemu predaju,
(II) o prípadné náklady spojené s opakovaným doručovaním a uskladnením tovaru u dopravcu, ako aj
(III) o čiastku zodpovedajúcu rozdielu medzi zaplatenou cenou tovaru a cenou, za ktorú predávajúci ponúkne vrátený tovar na predaj ako použité, nemožno - ak je predať ako nové.
Predávajúci vystaví bez zbytočného odkladu po vrátení tovaru kupujúcim dobropis a tento zašle kupujúcemu na podpis. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vráteného tovaru príkazom k úhrade na účet kupujúceho alebo poštovou poukážkou na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke alebo osobne v prevádzke predávajúceho, a to do 14 dní od doručenia dobropisu podpísaného kupujúcim.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúci spotrebiteľ má právo v súlade s § 1829 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodov. V tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu upovedomenie, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od kúpnej zmluvy. Uplynutím stanovenej lehoty zaniká právo kupujúceho odstúpiť bez uvedenia dôvodov od kúpnej zmluvy.

Možnosť odstúpenia od zmluvy sa nevzťahuje:
- na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
- na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu
Spotrebiteľ ďalej nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý nemôže byť
pre svoj charakter vrátený ako vyplýva sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7 / ES,
o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku.
Kupujúci je povinný písomné oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy zaslať poštou na adresu kancelárie predávajúceho HK Zábradlie s.r.o. ČR Roudnice 208, 503 27 Lhota pod Libčany alebo v elektronickej podobe na info@hkzabradli.cz
Kupujúci je v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy povinný vrátiť predávajúcemu prevzatý tovar súčasne s oznámením o odstúpení od kúpnej zmluvy. Kupujúci nemá nárok na vrátenie ceny za dopravu.
Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť prevzatý tovar nepoškodený, bez známok bežného používania po dobu od prevzatia tovaru kupujúcim do vrátenia tovaru predávajúcemu a so všetkým vecným príslušenstvom a dokladmi, ktoré prevzal spolu s tovarom, okrem faktúry.
Pri splnení všetkých podmienok pre vrátenie tovaru zašleme peniaze kupujúcemu zloženkou alebo prevodom na účet kupujúceho a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru, najdlhšie však do 30 kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy. V prípade nedodania kompletného tovaru predávajúcemu, alebo ak bude tovar poškodený alebo opotrebovaný, má predávajúci nárok na náhradu škody zodpovedajúcej zníženiu hodnoty tovaru.
Predávajúci má nárok na náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru podľa § 53 ods. 10, občiansky zákonník.
V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru.

„Predávajúci si vyhradzuje možnosť odstúpenia od uzavretej kúpnej zmluvy v prípade, že si kupujúci objednal tovar na základe tejto kúpnej zmluvy, ktorého cena bola zjavne neprimeraná hodnote tohto tovaru. Predávajúci môže takto odstúpiť od kúpnej ceny iba v prípade, že táto zjavne neprimeraná cena uvedená na webovom prostredí e-shopu bola spôsobená nevedome.“

Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Rozporom s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaná vec nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právnych predpisov, nie je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Formulár pre vrátenie tovaru: https://ni-ta.sk/sk_vracenka.pdf
Montážne manuály: https://ni-ta.sk/montazni_navody_1
Reklamačný protokol: https://hkzabradli.cz/reklamacni_protokol_sk.pdf

Reklamácia
V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti od povahy tejto vady, pri uplatnení záruky, tieto práva:
- ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu chybného tovaru, ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, a nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
- ak ide o vadu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
- ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
- ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na drobné odreniny a odreniny, spôsobené pri manipulácii, výrobe, delenie materiálu a kompletizáciu diela. Drobné odreniny povrchu môžu byť u profilov do 1% plochy povrchu a pri ostatných dielov 2% plochy povrchu.

Modely zábradlie s vodorovnou výplňou nie je vhodné do priestorov kde sa môžu vyskytovať deti. Vodorovné priečky deti môžu ľahko preliezť. Tieto modely zábradlie potom nemusí prejsť kontrolou pri kolaudácii.

Pri dodaní tovaru verejnou dopravnou službou sa reklamácia tovaru poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom dotknutého prepravcu. Takto spôsobené vady tovaru nemožno reklamovať u Predávajúceho. V prípade, že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže Kupujúci u Predávajúceho bez zbytočného odkladu uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne ​​alebo e-mailom. Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci na adrese: HK Zábaradlí s.r.o. ČR Roudnice 208, 503 27 Lhota pod Libčany alebo na info@hkzabradli.cz. Oznámenie o závadách musí obsahovať: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail (ak je k dispozícii), číslo daňového dokladu, podrobný popis chyby a popis toho, ako chyba vznikla. Obratom po prijatí oznámenia o chybách predávajúci informuje kupujúceho o následnom postupe v závislosti na druhu tovaru, predovšetkým o tom, kam má kupujúci chybný tovar doručiť (sídlo predávajúceho). Pre úspešné vybavenie reklamácie je bezpodmienečne nutné, aby kupujúci bol schopný predložiť daňový doklad - faktúru alebo záručný list. V prípade, že je tovar potrebné poslať späť predávajúcemu, je zákazník povinný tovar zabaliť najlepšie do originálneho obalu. V prípade, že kupujúci originálny obal nemá, je povinný na vlastné náklady zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť reklamácia uznaná. Záručný list odovzdáva predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Ak nie je záručný list u tovaru doložený, nahradzuje ho faktúra. V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená opravou, výmenou tovaru či vrátením zaplatenej kúpnej ceny.

Záruka
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktu, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
Záručná doba je dva roky, pokiaľ nie je na predanej veci, jej obale, návode alebo záručnom liste vyznačená doba dlhšia. Ak je záručná doba dlhšia ako dva roky, určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky v záručnom liste. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca odo dňa jej doručenia prípadne odo dňa odovzdania reklamovaného tovaru.
Ak je reklamácia dôvodná, predávajúci v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku vyzve kupujúceho, aby si opravené alebo vymenený tovar vyzdvihol, prípadne tovar zašle kupujúcemu na náklady predávajúceho poštou na adresu určenú kupujúcim. Ak predávajúci reklamáciu neuzná, oznámi to kupujúcemu v primeranej lehote. Spolu s oznámením o neuznaní reklamácie predávajúci kupujúcemu oznámi, koľko by stála výmena alebo oprava tovaru.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o neuznaní reklamácie oznámiť predávajúcemu, či žiada o vykonanie výmeny či opravy tovaru za odplatu, inak je povinný si tovar v tej istej lehote vyzdvihnúť alebo oznámiť predávajúcemu adresu, kam má byť tovar zaslaný. Náklady spojené s vrátením tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.

Ochrana osobných dát
Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s Nariadenim Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane jednotlivcov vzhľadom na spracovania pre osobných udajov a o voľnom pohybe tychto udajov a o zrušení smernice 95/46 EYS (Všeobecne NARIADENIE ochrane osobných udajov).

Osobné údaje budú využité len na účely vedúcim k včasnému vybavenie objednávky kupujúceho. Firma HK Zábradlie s.r.o. si vyhradzuje právo informovať zákazníkov o svojich pripravovaných aktivitách a súčasne sa zaväzuje, že osobné údaje neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane, s výnimkou prípadov, kedy tak stanoví zákon vo vzťahu k orgánom slovenského štátu a štátnej správy. Tieto dáta zhromažďujeme za účelom realizácie obchodného prípadu a skvalitnenie našich služieb. Sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho, k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a tiež k správnemu dodaniu tovaru.
Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne ​​požiada.
Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť dňa 1.januára 2014. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.

Heureka.sk
Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Mimosúdne riešenie sporov
V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia
Ústredná inšpektorát - oddelenie ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia
Ústredná inšpektorát - oddelenie ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prevádzkovateľ e-shopu www.ni-ta.sk
HK Zábradlie s.r.o. ČR
IČO: 05561345
DIČ: CZ05561345
Roudnice 208

Lhota pod Libčany 503 27