Powered by Smartsupp

Reklamačné podmienky

Reklamačný protokol: https://hkzabradli.cz/reklamacni_protokol_sk.pdf 

Webová reklamácia: https://ni-ta.sk/index.php?route=account/return/add


Reklamácia

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti od povahy tejto vady, pri uplatnení záruky, tieto práva:

- ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, a ak nie je takýto postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

- ak ide o vadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

- ak ide o vady odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

- ak ide o vady neodstrániteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.


Záruka sa nevzťahuje na drobné odreniny a odreniny, spôsobené pri manipulácii, výrobe, delení materiálu a kompletizácii diela. Drobné odreniny povrchu môžu byť pri profiloch do 1% plochy povrchu a pri ostatných dieloch 2% plochy povrchu.


Modely zábradlia s vodorovnou výplňou nie sú vhodné do priestorov, kde sa môžu vyskytovať deti. Vodorovné priečky deti môžu ľahko preliezť. Tieto modely zábradlia potom nemusia prejsť kontrolou pri kolaudácii.


Pri dodaní tovaru verejnou dopravnou službou sa reklamácia tovaru poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom dotyčného prepravcu. Takto spôsobené vady tovaru nie je možné reklamovať u Predávajúceho. V prípade, že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže Kupujúci u Predávajúceho bez zbytočného odkladu uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.


Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne ​​alebo e-mailom. Písomné oznámenie o zistených závadách uplatňuje kupujúci na adrese: HK Zábradlí s.r.o. Roudnice 208, 503 27 Lhota pod Libčany alebo na info@hkzabradli.cz. Oznámenie o závadách musí obsahovať: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail (ak je k dispozícii), číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, ako závada vznikla. Obratom po obdržaní oznámenia o závadách predávajúci informuje kupujúceho o následnom postupe v závislosti od druhu tovaru, predovšetkým o tom, kam má kupujúci chybný tovar doručiť (sídlo predávajúceho). Pre úspešné vybavenie reklamácie je bezpodmienečne nutné, aby kupujúci bol schopný predložiť daňový doklad – faktúru alebo záručný list. V prípade, že je tovar potrebné poslať späť predávajúcemu, je zákazník povinný tovar zabaliť najlepšie do originálneho obalu. V prípade, že kupujúci originálny obal nemá, je povinný na vlastný náklad zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť reklamácia uznaná. Záručný list odovzdáva predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Ak nie je záručný list pri tovare doložený, nahrádza ho faktúra. V závislosti od druhu závad a od povahy tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená opravou, výmenou tovaru či vrátením zaplatenej kúpnej ceny.